Bommerang_Cover_1.jpg
 

Recycled Latex Paint

 
Fireplace.jpg
 
 
Jade | 5183-81 | 3.78 L

Kleur RAL 9010 verpakking 10L

Rendement circa 7m2/L
Buiten bereik van kinderen houden.
In geval van besmetting van de ogen of inname, raadpleeg arts.
VOS gehalte binnen EU grenswaarde van 30g/L. 

 
Bommerang_Contact_1.jpg

Contact

Boomerang is in Nederland geproduceerd in samenwerking met Laurentide Re-Sources Inc. Canada

Distributeur Ballito Trading Company BV.    |    Tel 06-46381481    |    info@boomerangpaint.nl

Name *
Name

Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 

Boomerang Veiligheids Informatieblad

BOOMERANG LATEX VOOR BINNEN 


1. Identificatie van het preparaat en van het bedrijf 

Product naam: Boomerang latex voor binnen
Geproduceerd door: Baril Coatings BV, Zilverenberg 9, 5234GL Den Bosch
Distributeur : Ballito Trading Company BV tel. 06-46381481 info@boomerangpaint.nl
Type verf: Waterbasis latex voor binnen
Datum: Augustus 2014
In noodgeval: Tel 06-46381481 


2. Identificatie van de gevaren 

Het product is niet geklasseerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen. 
Fysische staat: Vloeibaar 
Algemeen: Niet innemen en voorkom besmetting van ogen en huid. Ventileer tijdens uitvoering van werk en was de handen met water na het werk. 
Waarschuwingen: 
Inademing: Mogelijk irritatie van luchtwegen 
Inslikken: Mogelijk irritatie van maag- en darmkanaal, duizeligheid en diarree 
Huid- en oogcontact: Mogelijk lichte irritatie 


3. Samenstelling van- en informatie over de bestanddelen 
Er zijn geen ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijn de concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld. 

Naam bestanddelen Cas nummer % 
Kalksteen 1317-65-3 10-30
Titanium Dioxide 13463-67-7 1-5
1,2- Ethanediol 107321-1 1-4 
Kaolin 1332-58-7 0.1-1


4. Eerste hulp maatregelen 

5. Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in. stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen. 

6. Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. 

7. Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen. 

8. Oogcontact: Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 minuten en houd de oogleden daarbij open. 

9. Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. Niet tot braken aanzetten.


5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Blusmiddelen : Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO2, poeders, waternevel. 

Blusmiddelen die niet gebruikt mogen worden: Gebruik geen waterstraal. 

Aanbevelingen: Bij brand ontstaat een dichte, zwarte rook. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Geschikte ademhalingsapparatuur is mogelijk vereist. Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, koelen met water. Zorg ervoor dat bluswater niet in afvoerbuizen of waterwegen terecht komt. 


6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Vermijd inademen van damp of nevel. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8. Neem gemorst preparaat op met niet- brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13). 

Morsen : Gebruik voor reiniging bij voorkeur een reinigingsmiddel. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen. 

Opmerking: Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering. 


7. Hanteren en opslag 

Hantering: In goed gesloten verpakking bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Inademing van damp en spuitnevel dient te worden voorkomen. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Gebruik geen druk bij lediging. Verpakking is geen drukvat. Altijd opslaan in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking. Voldoe aan de wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats. Indien werknemers - ook als ze niet zelf bezig zijn met de verwerking van het product, zich in een spuitcabine bevinden, dient ventilatie aanwezig te zijn voor eventuele spuitdeeltjes en oplosmiddeldampen. In deze omstandigheden dienen zij een verse luchtkap te dragen tijdens het spuitproces tot het moment dat de concentratie is gedaald tot beneden de MAC-waarde. 

Opslag: Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van: oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren. Niet roken. Voorkom toegang door onbevoegden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. 


8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming 

Technische maatregelen: Zorg voor voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie. 

Beroepsmatige blootstellingslimieten: Niet beschikbaar 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Ademhalingssysteem: Indien werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens, dienen deze een geschikt, gecertificeerd ademhalingstoestel te gebruiken. Door bespuiting: stoffilter (FFP2 / N95). Gebruik in afgesloten ruimtes ademhalingsapparatuur met perslucht of omgevingslucht. 

Handen: Draag geschikte handschoenen aanbevolen, handschoenen(doorbraaktijd) > 8 uur: nitrilrubber, butylrubber, Viton, 4H. Niet aanbevolen, handschoenen(doorbraaktijd) < 1 uur: polyvinyl alcohol (PVA). Voor de juiste keuze van beschermende handschoenen, met betrekking tot chemische resistentie en penetratietijd, gaarne advies inwinnen bij de leverancier van de materialen. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaalde type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker. 

Ogen: Gebruik oogbescherming tegen spatten van vloeistoffen. 


9.Fysische en chemische eigenschappen 

Fysische toestand: Vloeistof. 

Geur: Karakteristiek 

Kleur: Diverse kleuren 

Dichtheid : 1.3 g/cm3 

Naam bestanddeel: Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. 


10.Stabiliteit en reactiviteit 

Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7). 

Gevaarlijke ontledingsproducten: koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxiden. 

Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren. 


11.Toxicologische informatie 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Het preparaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de richtlijn 1999/45/EG en de bijbehorende amendementen. 

Herhaald of langdurig contact met het preparaat kan het verwijderen van het natuurlijke vet van de huid tot gevolg hebben en resulteren in niet allergische huidontsteking en absorptie door de huid. Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben. Doorslikken kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken. 


12. Milieu-informatie 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijk methode van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig geclassificeerd als milieugevaarlijk. 


13. Instructies voor verwijdering 

Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 91/689/EG 

Europese Afvalcatalogus (EAK): 08 01 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak. Deze indeling kan wijzigen, als het afval wordt gemengd met andere afvalstoffen. Neem contact op met uw inzamelaar voor gevaarlijk afval voor verder informatie. 


14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit. 

Dit preparaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens internationale transportwetgeving. (ADR/RID, IMDG of ICAO/IATA). 


15. Wettelijk verplichte informatie 

EU-regelgeving: Dit product is volgens de APR niet geclassificeerd als gevaarlijk 

Veiligheidsaanbevelingen: S2- Buiten bereik van kinderen bewaren. S23- Spuitnevel niet inademen. 


16. Overige informatie 

CEPE Classificatie : 7 De informatie gegeven in dit veiligheidsinformatieblad is verplicht volgens EU-richtlijn 91/155/EEG en amendementen. 


Kennisgeving aan de lezer 

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en op huidige EG- en nationale wetgeving. Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doelen dan de doelen die zijn opgegeven in rubriek 1 zonder voorafgaand schriftelijke behandelingsinstructies te hebben verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige stappen te ondernemen om aan de eisen van plaatselijke regels en wetgeving te voldoen. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidseisen voor ons product. Deze informatie is niet bedoeld als garantie van de eigenschappen van het product.